Hvad vi vil med gartnerihistorisk netværk

I forbindelse med den store opmærksomhed der i øjeblikket rettes mod havebrug af enhver art og dets historie, mangler næsten fuldstændigt en vinkel på handelsgartnerier, f.eks. hvad angår sortiment, arbejdsdeling, beliggenhed.

For at påbegynde en ny indsamling af viden og synsvinkler på handelsgartnerierne og deres historie indbyder vi derfor til dette netværk.
Handelsgartneriernes opståen, i Danmark og de fleste andre europæiske lande i 1800-årene, var tæt knyttet til den voldsomme vækst i byudviklingen.

Handelsgartneriernes fremkomst blev fremtvunget af den voksende bybefolkning, der ikke selv havde jord, hvorpå de kunne avle de mest nødvendige grønsager.

Handelsgartnerierne kom dengang til at udgøre en væsentlig del af bybefolkningens spisekammer. Desuden blev det i midten af 1800-tallet mere og mere almindeligt blandt byernes borgerskab at udstyre deres stuer og vindueskarme med planter, som alle blev drevet frem hos handelsgartnere.

Der er ikke tidligere foretaget undersøgelser af disse emner for hele Danmark, og især er handelsgartnerierne i Jylland næsten ikke-eksisterende i artikler og bøger. Der er derfor tale om at egentligt forskningstomrum, som skal udfyldes for til fulde at forstå handelsgartneriernes forbindelse til såvel byudviklingen som fødevareudviklingen i Danmark.

Nyvunden viden på handelsgartneriområdet vil desuden kunne danne en forskningsmæssig solid baggrund for de talrige genoplivninger og rekonstruktioner af gartnerier som skabes i disse år.